Modhu Hoi Hoi Bish Khawaila Lyrics | Jahid

Modhu Hoi Hoi Bish Khawaila Lyrics

Song Info:
Singer: Jahid
Music: Sylhet
Lyrics: Abdur Rashid

Modhu Hoi Hoi Bish Khawaila Lyrics in Bangla

Modhu hoi hoi are bish hawaila
Hun harone bhalobashar dam no dila
O tui hon dushkhan pay
valobashar dam no dila

Asahi ashil tuare loi
Baindum ek-khan sukheri ghor (x2)

Sukher bodol are dukko dila
Sukher bodol are dukko dila
Hun harone valobashar dam no dila
O tui hon dushkhan pay
valobashar dam no dila

Prem nodite onner tanor
Aare kaane felai gela (x2)

En kori kyan ari vul bujila
En kori kyan ari vul bujila
Hun harone valobashar dam no dila
O tui hon dushkhan pay
valobashar dam no dila

Modhu hoi hoi are baigun hawaila
Modhu hoi hoi are baigun hawaila
Hun harone valobashar dam no dila
O tui hon dushkhan pay
valobashar dam no dila

Asahi ashil tuare loi
Asahi ashil tuare loi
Baindum ek-khan sukheri ghor

Sukher bodol are dukko dila
Sukher bodol are dukko dila
Hun harone valobashar dam no dila
O tui hon dushkhan pay
valobashar dam no dila?

Madhu koi koi are bish hawaila
Hun karone valobashar dam no dila

Previous Post Next Post